krockat bilen bilskadeverkstad

Behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

Genom denna informationsskrift får Du information om hur dina personuppgifter behandlas av Glas & Bilrikt i Sölvesborg AB (org.nr 556616-9495) med adress; Industrivägen 7, 294 39 Sölvesborg, e-postadress; info@glasochbilrikt.com, och telefonnummer 0456-196 65.  Din integritet är viktig för oss och vi anstränger oss därför för skydda Dina personuppgifter på bästa sätt. I detta dokument får Du information om hur vi som personuppgiftsansvariga behandlar alla personuppgifter som samlas in om Dig av oss när Du eller det företag Du representerar gör ett köp eller lämnar in ett fordon för reparation hos oss.

Personuppgifter som vi behandlar om Dig är de uppgifter som Du har lämnat till oss eller som vi har samlat in från Dig eller en tredje part;

 • När du som kund beordrar ett arbete och ingår ett avtal med oss kommer Du att lämna viss information som exempelvis Ditt namn, registreringsnumret på Ditt fordon och Dina kontakt- och adressuppgifter.
 • När Du lämnar in ett fordon till oss för reparation kan vi komma att samla in information som finns lagrad i fordonets dator. Det är information som främst är av teknisk karaktär såsom t.ex. felkoder och servicehistorik som hänför sig till Ditt fordon. Vi kan även komma att samla in uppgifter om genomförda felsökningar och vilket arbete som har utförts, inklusive eventuella produkter som har reparerats, bytts ut eller installerats.
 • Vi kan också komma att behandla Dina personuppgifter som vi får tillgång till genom sökningar i Transportstyrelsens vägtrafikregister, främst kontaktuppgifter och registreringsnummer. Vi kan även få tillgång till kontaktuppgifter via försäkringsbolag om Du gjort en skadeanmälan, och av bilbärgare i de fall Ditt fordon kommer till oss med hjälp av bärgningsbil. De personuppgifter som anges ovan kan vi komma att behandla om Dig även i de fall någon annan lämnar in Ditt fordon till oss för reparation för Din räkning. Om Du lämnar in ett fordon som någon annan är registrerad som ägare för eller som representant för ett företag behandlar vi Ditt namn och Dina kontaktuppgifter.

 

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås:

 • Ditt namn och Dina kontaktuppgifter samt Ditt fordons registreringsnummer för att administrera vårt kundförhållande inklusive Din betalning. Behandling av information som finns lagrad i fordonets dator kan behöva behandlas för att kunna göra felsökningar och konstatera och åtgärda fel på fordonet.
 • Om Du begär en offert från oss behandlar vi Dina lämnade uppgifter i syfte att kunna kontakta Dig för att följa upp offerten och vidta åtgärder på begäran av Dig innan ett eventuellt avtal ingås.
 • För att hantera eventuella reklamationer eller för att kunna uppfylla eventuella garantiåtaganden som följer av vårt avtal med Dig eller det företag som Du representerar behandlar vi Dina lämnade uppgifter.

 

Om uppgifterna som anges ovan inte lämnas till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till Dig.

För följande ändamål behandlar vi Dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

 • Om någon annan lämnar in Ditt fordon till oss för reparation behandlar vi lämnade uppgifter i syfte att fullgöra vårt avtal om reparation i förhållande till den som lämnat in Ditt fordon. Behandling av information som finns lagrad i fordonets dator kan även behöva behandlas för att kunna konstatera och åtgärda fel på fordonet. Vårt berättigade intresse av att behandla Dina personuppgifter är för att kunna fullgöra vårt avtal i förhållande till kunden.
 • Om Du lämnar in fordonet för någon annans räkning eller ingår ett avtal med oss som representant för ett företag kan vi komma att behandla uppgifter om Dig i den mån det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden i förhållande till vår kund. Vårt berättigade intresse av att behandla Dina personuppgifter är att kunna kommunicera med Dig i egenskap av kontaktperson och för att följa upp vem som lämnade in fordonet hos oss.

 

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter om du har samtyckt till det:

 • Utöver den behandling av Dina personuppgifter som anges ovan utför vi även behandling som är nödvändig för att följa tillämplig lag, förordning eller myndighetsbeslut. Till exempel sparar vi uppgifter om Ditt avtal med oss samt köphistorik i den utsträckning det är nödvändigt för att följa gällande bokföringslag och skattelagstiftning.

 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

 • Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden.
 • I de fall vi behöver anlita andra företag för att utföra arbeten som vi saknar utrustning till, som exempelvis hjulinställning, kalibrering, påfyllning av AC eller kontroll/släckning av felkoder, kan vi behöva dela uppgifter såsom fordonets registreringsnummer.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter:

 • Vi kan komma att lämna ut Dina personuppgifter till försäkringsbolag när Du lämnar in ett fordon för reparation.

Utöver vad som anges ovan kan våra samarbetspartners, t.ex. försäkringsbolag, samla in Dina personuppgifter direkt från Dig för egen räkning. För sådana uppgifter är våra samarbetspartners personuppgiftsansvariga och har därför ett eget ansvar att informera Dig om behandlingen.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi behandlar inte Dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med Dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet och fullgöra våra åtaganden i förhållande till Dig. För att följa tvingande lag, för att Du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara Dina personuppgifter under en längre tid i enlighet med nedan. 

 • För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information som krävs enligt sådan lag om vårt avtal med dig i sju år.
 • För att kunna hantera eventuella reklamationer eller garantiåtaganden sparar vi Dina kontaktuppgifter, registreringsnumret på ditt fordon, genomförda felsökningar och vilket arbete som har utförts samt vilka delar eller produkter som har reparerats, bytts ut eller installerats under tre år från den dag reparationen utfördes. Detta för att kunna hantera Din lagstadgade rätt till reklamation på reparationer, då vi kommer behöva se vilket arbete som har utförts och vilka delar eller produkter som har reparerats, bytts ut eller installerats.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har Du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om Dig samt rätt att begära rättelse av Dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har Du även rätt att begära radering eller begränsning av Dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör Dig som Du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Om Du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har Du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

Om Du vill utöva Dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av Dina personuppgifter kan Du göra detta genom att kontakta oss per post eller epost.

Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av Glas & Bilrikt i Sölvesborg AB den 25/4-2018.